ประยุทธ์ มอบใบประกาศ นายพัน รุ่น 57 จบหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ประยุทธ์ มอบใบประกาศ นายพัน รุ่น 57 จบหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก


พร้อมขอใช้ความรู้พัฒนาชาติ รับประชาคมอาเซียน

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจากกรมยุทธศึกษาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพบก ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 57 พร้อมรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพบกเรื่องการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สนับสนุนด้านความมั่นคง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและทางเลือกให้กองทัพบกนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรในการจบหลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 57 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา 118 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร 104 คน ในตำแหน่งระดับพันเอก และพันเอกพิเศษ ข้าราชการพลเรือน 6 คน และพลเรือนอีก 8 คน

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ให้โอวาทหลักคิดความรู้ความสามารถ ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการในการพัฒนาตนเองในหน่อยงานกองทัพบกและประเทศชาติ

ขณะที่ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศประชาคมอาเซียน ทาง กองทัพได้ช่วยเหลือรัฐบาลทุกมิติโดยกองทัพบกจะมีอยู่ 5 งานที่จะต้องดำเนินการร่วมกับรัฐบาล เมื่อถึงเวลาเปิดประเทศประชาคมอาเซียนในปี 2558 งานด้านความมั่นคงถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยความร่วมมือของทุกประเทศ

ประกอบด้วย 5 ประการคือ 1.การแพทย์ 2.การบรรเทาภัยพิบัติ 3.การปฏิบัติการร่วมสันติภาพ 4.การช่วยเหลือประชาชนและ 5.เรื่องการก่อการร้ายรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้นเราจะต้องร่วมมือกัน นอกจากนี้จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความพร้อมด้วย โดยเฉพาะการตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งทีทั้งดีและไม่ดี เมื่อเราจะมีโลกไร้พรมแดน เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชาติ การรักษากฎหมายและทำให้บ้านเมืองปลอดภัย คน 600 กว่าล้านคนมีการสัญจรไปมามากขึ้น ที่สำคัญข้อห้ามหรือกฎระเบียบจะลดลง

ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันระมัดระวังเพื่อให้บ้านเมือเกิดความปลอดภัย เราจะคัดเลือกเฉพาะคนดีเข้ามาประเทศไม่ได้ เพราะจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ดังนั้นเราต้องสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนในชาติให้ได

Mthai News