โพลเชื่อ นายกฯชี้แจงศึกซักฟอกได้ อยากให้อภิปรายเรื่อง ปากท้องเป็นหลัก

Home / ข่าวทั่วไป / โพลเชื่อ นายกฯชี้แจงศึกซักฟอกได้ อยากให้อภิปรายเรื่อง ปากท้องเป็นหลัก

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง”การวางตัวของนายกรัฐมนตรีช่วง บารัค โอบามา มาเยือนประเทศไทย การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และก้าวต่อไปของฝ่ายการเมืองที่ประชาชนอยากเห็น” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ มุกดาหาร หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2,054 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 7 พบว่า

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมในการวางตัวของนายกรัฐมนตรีช่วง บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทย พบว่า
ร้อยละ 63.9 ระบุว่าเหมาะสมแล้ว
ในขณะที่ร้อยละ 36.1 ระบุว่าไม่เหมาะสม

เมื่อถามว่า ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าหรือแย่กว่านายกรัฐมนตรี พบว่า
ร้อยละ 71.1 ระบุว่าพูดได้แย่กว่านายกรัฐมนตรี
ร้อยละ 28.9 ระบุว่าพูดได้ดีกว่า

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.8 ประทับใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนายกรัฐมนตรี ช่วงผู้นำประเทศต่างๆ มาเยือนประเทศไทย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ในขณะที่ร้อยละ 12.3 ไม่ให้ความสำคัญ

ร้อยละ 93.5 อยากให้อภิปรายเฉพาะปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
ในขณะที่เพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นที่อยากให้อภิปรายเรื่องส่วนตัว

ร้อยละ 74.4 เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีในการชี้แจงช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ร้อยละ 25.6 ไม่เชื่อมั่น

ร้อยละ 75.9 คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในขณะที่ร้อยละ 24.1 คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ต้องการให้โอกาสรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทำงานต่อไป พบว่า
ร้อยละ 46.9 ระบุ 2 ปีจนครบวาระ
ในขณะที่ร้อยละ 29.8 ระบุ 1 – 2 ปี
ร้อยละ 12.5 ระบุ 6 เดือนถึง 1 ปี
และร้อยละ 10.8 ระบุไม่เกิน 6 เดือน

ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรกของก้าวต่อไปของฝ่ายการเมืองที่ประชาชนคนไทยทุกคนอยากเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า
ร้อยละ 94.8 ระบุช่วยกันปกปักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รองลงมาคือร้อยละ 91.8 ระบุให้เลิกแตกแยก มุ่งปรองดอง
ร้อยละ 84.2 ให้สำนึกรู้คุณแผ่นดิน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่
ร้อยละ 74.1 ระบุให้รักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลมีไมตรีจิตต่อกัน
และร้อยละ 72.9 ให้เกียรติกัน ไม่เยาะเย้ย ถากถางกัน

ส่วนก้าวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่อยากเห็นมากที่สุด พบว่า
ร้อยละ 45.9 เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดภาระค่าครองชีพ
ร้อยละ 20.7 เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ลดความแตกแยก
ร้อยละ 14.9 พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน
ร้อยละ 12.5 กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดพฤติกรรมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง
และร้อยละ 6.0 ระบุอื่นๆ เช่น แก้ปัญหาสังคม ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพประชาชน ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น

MThai News