ประกันสังคม ยืดเวลาจ่ายเงินสมทบ 4% อีก 1 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ประกันสังคม ยืดเวลาจ่ายเงินสมทบ 4% อีก 1 ปี

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในปี 2556 ไปอีก 1 ปี

โดยให้จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 โดยลดในส่วนของ 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5 ส่วนเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิม คือฝ่ายละร้อยละ 3.5

ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิม คือร้อยละ 2.75 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดิมจ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ในปี 2556 คือจ่ายเงินสมทบเดือนละ 336 บาท

อย่างไรก็ตาม นายจีรศักดิ์ยืนยันว่า การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี และไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม

MThai News