ครม.โพลเผย ประชาชนจี้รัฐบาล แก้ปัญหาของแพง

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.โพลเผย ประชาชนจี้รัฐบาล แก้ปัญหาของแพง

ของแพง,รัฐบาล

เร่งแก้ปัญหายาเสพติด น้ำท่วม เป็นของขวัญปีใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ(ไอซีที) โดยกระทรวงไอซีทีรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจมาทุกปี

ทั้งนี้ในรอบปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ประชาชนระบุว่า ชุมชน หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน 5 อันดับแรก คือ
1. ปัญหายาเสพติด
2. น้ำท่วม
3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. หนี้สิน
5. การจราจรติดขัด
โดยภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดมากที่สุดร้อยละ 35.3 และ 34.3 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำพบมากที่สุดในภาคใต้ และภาคเหนือ ส่วนปัญหาหนี้สินพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ
1. การแก้ปัญหาของแพง
2. การแก้ปัญหาหนี้สิน
3. การแก้ปัญหายาเสพติด
4. การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
5. การแก้ปัญหาความยากจน

ขณะที่เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปีพ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ
1.การแก้ปัญหายาเสพติด
2. การแก้ปัญหาน้ำท่วม
3. การแก้ปัญหาหนี้สิน
4. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
โดยประชาชนในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดมากที่สุด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินมากกว่าเรื่องอื่น ส่วนภาคใต้ คือ การประกันราคาผลผลิตการเกษตรมากที่สุด

อย่างไรก็ตามประชาชนเกือบครึ่ง ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน / พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น โดยประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน / พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นสูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 70.1) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 62.5) ภาคกลาง (ร้อยละ 58.6) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 49.1) ส่วนภาคใต้มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 40.5 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้

Mthai News