เบอร์ 4 : โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556

Home / ข่าวทั่วไป / เบอร์ 4 : โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556

ประวัติผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556
ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม เบอร์ 4

นายโสภณ พรโชคชัย,ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556
(ภาพจาก https://www.facebook.com/sopon.pornchokchai)

นายโสภณ พรโชคชัย
ผู้สมัครอิสระ

เบอร์ 4

ประวัติ
– เกิดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จบมัธยมจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA91) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency for Real Estate Affairs…AREA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

– เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการบรรยายในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นโยบาย

1. ถ่ายทอดการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นว่า กำลังทำอะไร ที่ไหน เพื่อความโปร่งใส

2. นำกรุงเทพฯ สู่มาตรฐานสากล 4G คือ  (Go Good Get Give)
– Go-เดินหน้า
– Good-บริหารด้วยธรรมาภิบาล
– Get-รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน
– Give-ให้โอกาสการมีส่วนร่วม

3. ด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
– ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องและทำได้จริงในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
– ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟู พัฒนาผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะร่วมกัน เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมในหลักสิทธิมนุษยชน โดยจัดสถานพักพิงรายวันในพื้นที่สำคัญ หรือสร้างสถานดูแลขึ้นใหม่ที่สอดคล้องกับแต่ละประเภทของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
– การส่งเสริมด้านการทำบัตรประชาชน การฝึกอาชีพ การส่งกลับภูมิลำเนา โดยร่วมมือประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

4. แก้ไขปัญหาการจราจร เปลี่ยนรถบีอาร์ทีเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือ Light Rail พร้อมแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า