ทัพเรือ 24 ชาติแปซิฟิกตะวันตก เยือนไทย! ร่วมถกหวังสร้างความเชื่อใจ

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / ทัพเรือ 24 ชาติแปซิฟิกตะวันตก เยือนไทย! ร่วมถกหวังสร้างความเชื่อใจ

พร้อมหารือ ประมวลรหัส การเผชิญเหตุการณ์ในทะเล

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจากโรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ว่าพล.ร.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2556 หรือ Western Pacific Naval Symposium (WPNS) Workshop 2013 โดยกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ

DSC_0078

โดยการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) Workshop  เป็นการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 22 ซึ่งจะมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากกองทัพเรือประเทศภาคีเข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย  แคนาดา ชิลี ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ตองกา นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู  กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย และประเทศสังเกตการณ์ 3 ประเทศ คือ บังกลาเทศ อินเดีย และเม็กซิโก สำหรับใจความหลักหรือแก่นเรื่อง (Theme) ที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดริเริ่มการบูรณาการกำลังผสมทางเรือ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Maritime Forces Integration Initiative for Humanitarian Assistance and Disaster Relief : MAFII HA/DR)

ทั้งนี้ การประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) นั้นมี 2 ระดับ คือ การประชุมผู้บริหารระดับสูงหรือระดับ Symposium (WPNS) ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารเรือในภูมิภาค และการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือระดับ Workshop (WPNS Workshop)

DSC_0009

สำหรับการจัดประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกหรือ WPNS Workshop 2013 ครั้งนี้นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การประชุม International Sea Power Symposium (ISS) ครั้งที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2530 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ อันเป็นการประชุมของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือจากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลก

และการประชุมในครั้งนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ จากภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกที่เข้าร่วมประชุมมีความคิดว่าควรจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก เช่นเดียวกับการประชุม ISS ในที่สุดจึงได้มีการตกลงใจร่วมกันให้มีการจัดการประชุมทางวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุก 2 ปี สลับกับการประชุม ISS ส่งผลให้เกิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงใช้ชื่อการประชุมว่า Western Pacific Naval Symposium (WPNS) และมีพัฒนาการให้เกิดเป็นการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือระดับ Workshop (WPNS Workshop) สืบเนื่องมาโดยลำดับตั้งแต่ พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน โดยการประชุม WPNS จัดขึ้นทุก 2 ปี และการประชุม WPNS Workshop   จัดขึ้นทุกปี และปีนี้ใช้ชื่อการประชุมว่า Western Pacific Naval Symposium  Workshop 2013 (WPNS Workshop 2013) นับตั้งแต่การประชุม WPNS ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2531 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี

DSC_0057

กองทัพเรือประเทศสมาชิกได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงไปแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง และจัดการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จำนวน 21 ครั้ง โดยในส่วนของกองทัพเรือไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงในปี พ.ศ.2533 และเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในปี พ.ศ.2546

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการประชุมเป็นรูปธรรมแล้วและมีประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมหลายประเทศ ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการการประชุม ดังนั้น ประเทศภาคีการประชุมได้ร่วมกันจัดทำกฎบัตรของการประชุม โดยในกฎบัตรได้ระบุว่า “ในการจัดการประชุมกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือและความสามารถที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความมั่นใจ ระหว่างกองทัพเรือ ด้วยการจัดให้มีโครงสร้างการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการถกแถลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเลอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการและการสาธิตที่แสดงขีดความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนกำลังพล” ผลปรากฏว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา การประชุม WPNS ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิด การฝึกดำน้ำ และการฝึกปัญหาที่บังคับการเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการฝึกในข้างต้นอีกด้วย   

DSC_0131

นอกจากนี้การประชุม WPNS Workshop ที่ผ่านมาเป็นการเตรียมการประเด็นสำคัญและรายละเอียดสำหรับการประชุม WPNS ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดียิ่ง จึงเชื่อได้ว่า การประชุม WPNS Workshop 2013  ในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุมในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาและเพื่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ ที่สำคัญได้แก่ การจัดการฝึกร่วมของกองทัพเรือประเทศภาคี เช่น การฝึกปัญหาที่บังคับการเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิด การฝึกดำน้ำ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการฝึกดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านขีดความสามารถของกำลังพลทางเรือ นอกจากนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต กองทัพเรือ ประเทศภาคีได้ร่วมกันจัดทำตารางข้อมูลขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ซึ่งระบุชนิดและจำนวนของเรือ รวมทั้งอากาศยาน ที่กองทัพเรือแต่ละประเทศมีใช้ในราชการ กับได้ทำการปรับแต่งและแก้ไขข้อมูลในตารางดังกล่าวให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันได้ร่วมกันจัดทำ ปรับแต่ง และแก้ไขบรรณสารปฏิบัติการทางเรือ เพื่อให้กองทัพเรือประเทศภาคีได้ใช้ร่วมกัน เช่น ประมวลรหัส  การเผชิญเหตุการณ์ในทะเล และคู่มือการปฏิบัติต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ  รวมทั้งกำหนดให้มี  การดำรงการติดต่อสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศภาคีทาง WPNS Website  ในเครือข่าย APAN ตลอดจนการกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารประจำระหว่างผู้ประสานงานที่กองทัพเรือประเทศภาคีแต่ละประเทศกำหนดหรือมอบหมาย (Points of Contact) เพื่อความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร และความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย

MThai News

IMG_0892

DSC_0015

DSC_0040

DSC_0047

DSC_0063

DSC_0076

DSC_0133

IMG_0846

IMG_0851

IMG_0853

IMG_0857

IMG_0870

IMG_0891

IMG_0894

IMG_0895

IMG_0931