ข้าราชการเฮ! ลาบวช ช่วยเมียคลอด ได้เงินเพิ่ม

Home / ข่าวทั่วไป / ข้าราชการเฮ! ลาบวช ช่วยเมียคลอด ได้เงินเพิ่ม

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (27 พ.ค.)  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

เพิ่มเงิน,ลาบวช,ลาช่วยเมียคลอด

โดยมีสาระสำคัญว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่  3 เรื่องหลัก คือ

1. กรณีการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีพิเศษ ไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ และให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างเวลาดังกล่าวได้ไม่เกินหกสิบวัน

2. กรณีการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิ ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

3. กรณีการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

ทั้งนี้ ในส่วนข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตั้งแต่วันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ตามที่กำหนดในระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ แล้วแต่กรณีโดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

MThai News