เด็กเก่งใต้สุดปลื้ม ได้เข้าเรียนสวนกุหลาบ หลังร่วมกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ ของสพฐ.

Home / ข่าวทั่วไป / เด็กเก่งใต้สุดปลื้ม ได้เข้าเรียนสวนกุหลาบ หลังร่วมกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ ของสพฐ.

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานว่า ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายอนุศักดิ์  อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ผอ.สพก จชต. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ติดตามผลหลังคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดี ประพฤติดี ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 300 คน มาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนดังประจำจังหวัด ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556

15673

ทั้งนี้ นายอนุศักดิ์ เปิดเผยว่า จากการ ที่ สพฐ.ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และสร้างความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ผลปรากฏว่านักเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน และในปีการศึกษา 2551

กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ.  จึงร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)จัด “โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 มาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนดังประจำจังหวัด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดที่พักให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในลักษณะของนักเรียนประจำ

15685

สำหรับใน ปีการศึกษา 2556 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คนมาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียนสามแสนวิทยาลัย, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, โรงเรียนนนทรีวิทยา, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, โรงเรียนบางกะปิ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนพรตพิทยพยัต, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และโรงเรียนในเขตปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคอีกจำนวน 45 โรงเรียน

เมื่อส่งเด็กนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่ของเด็กทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้หรือไม่ สามารถปรับตัวในการเรียนที่เข้มกว่าที่โรงเรียนเดิมได้หรือไม่ นักเรียนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนเองนับถือได้หรือไม่

15672

ขณะเดียวกัน เห็นว่าการเข้าเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปี ของนักเรียนนั้น จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทั้งทักษะทางสังคม ส่งเสริมจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่คณะ และการติวเข้มนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย จากการติดตามตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิดพบว่านักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตประจำวันให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดความพร้อมและมีศักยภาพทางวิชาการ คาดว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และหลังจากนี้ สพฐ.ก็จะนำผู้ปกครองจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเยี่ยมนักเรียนในเทอมต่อไป

15679
วาริช ทอดทิ้งเจษฎา ราษฏรภักดี

ขณะที่ ด้านนายอำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบ ในฐานะผู้ดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ยังกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง เพราะนักเรียนจะได้รับการเติมเต็มทางด้านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการแนะแนวเพิ่มเติม ทำให้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน

โดยนายเจษฎา ราษฏรภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัด ยะลา กล่าวถึงความรู้สึกว่า  ก่อนจะมาเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รู้สึกกังวลว่าจะเรียนได้ไม่ทันเพื่อน  แต่พอได้มาเรียน ได้รับการดูแลอย่างดีจากอาจารย์ รวมทั้งเพื่อน ๆ ร่วมชั้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ช่วยกันติวเข้ม ให้กำลังใจ และนายวาริช ทอดทิ้ง ที่มาจากโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา จังหวัดสตูล เพื่อนในโครงการที่มาด้วยกัน  สามารถปรับตัวได้ และมีความสุขในการเรียน ถึงแม้จะต้องเรียนหนักและต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม และนายวาริชนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่สวนกุหลาบที่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธได้อย่างมีความสุข สามารถปฎิบัติศาสนากิจได้อย่างครบถ้วน ซึ่งทั้งสองกล่าวว่าการได้มาเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆ หากไม่มีโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์) ตนและเพื่อนๆ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คงจะไม่มีโอกาสดีๆ เช่นนี้

MThai News

15671

15674
นายวาริช ทอดทิ้ง

15675

15676

15677

15678

15680

15681

15682

15683

15684

15686

15687

15688

15689

15690

15691