ขนส่งให้รถทะเบียนแตกลายงา เปลี่ยนใน30ก.ย.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งให้รถทะเบียนแตกลายงา เปลี่ยนใน30ก.ย.นี้

กรมขนส่งทางบก แจ้ง ปชช. ที่มีป้ายทะเบียนแตกลายงา มาเปลี่ยนฟรีได้ ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

480602-01

กรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนได้ ฟรี!!! ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ หากพ้นกำหนดนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ แผ่นป้ายละ 100 บาท

เจ้าของรถต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แล้วมารับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นความประสงค์ โดยในวันที่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ เจ้าของรถต้องนำใบรับ พร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุดแตกลายงา ส่งคืนนายทะเบียนด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8805-6 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ Call Center 1584