ประกาศ ผลแอดมิชชั่น 52 เด็กเตรียมอุดมฯอันดับ 1 ของประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ ผลแอดมิชชั่น 52 เด็กเตรียมอุดมฯอันดับ 1 ของประเทศ

p0108080552p2

feature_2_0_1241588296 ตรวจผล แอดมิชชั่น 52 คลิ๊ก!!

.

สกอ.ประกาศผล “แอด มิชชั่น 52” เผยเด็กเตรียมอุดมฯ “รวินท์ เหราบัตย์” ซิวคะแนนรวมอันดับ 1 ของประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ลูกสาว “บุญคลี ปลั่งศิริ” อันดับ 1 นิเทศ ศาสตร์ จุฬาฯ เผยมีน.ร.ตาบอดติดด้วย 1 คน

.

เมื่อเวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ (กกอ.) แถลงผลการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา (แอดมิชชั่น) ประจำปีการศึกษา 2552 โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า สกอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชั่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเครือข่ายพันธมิตร รวม 17 แห่ง พร้อมทั้งหมายเลขสายด่วนที่นักเรียนสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้อีก 7 เลขหมาย นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 7 พ.ค.นี้ และตนเชื่อว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือจะทำให้การประกาศผลคัดเลือกเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่มเหมือนที่ผ่านมา สำหรับปีนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 119,446 คน ยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.ดำเนินการคัดเลือกรวม 95 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,782 รหัสคณะ/สาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 82,576 คน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลวัน เวลาในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย พร้อมทั้งหลักฐานที่นักเรียนจะต้องนำติดตัวไปได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สกอ.เช่นเดียวกัน

.


รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดในระบบแอดมิชชั่น ได้แก่

นายรวินท์ เหราบัตย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.24 สูงสุดในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.กัญญารัตน์ อาจชน จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 88.41 สูงสุดในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

นายธัชพล เพชรศิริพันธุ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.71 สูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.บุญญาดา ปลั่งศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนน 87.54 สูงสุดในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.07 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้คะแนนร้อยละ 83.07 สูงสุดในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายกรกวิน พิชญโยธิน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้คะแนนร้อยละ 82.21 สูงสุดในคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

นายธีรวีร์ กุระเดชภพ จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้คะแนนร้อยละ 82.12 สูงสุดในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

นายศศิพงศ์ ลียวัฒนานุพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 81.97 สูงสุดในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

และน.ส.พูนทรัพย์ อารีกิจ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้คะแนนร้อยละ 81.55 สูงสุดในคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

.
นายชัยวุฒิกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพิการทางสายตาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ 1 คนคือ นายสุวิช อินทรนุกูลกิจ สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว จำนวน 3,030 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2,598 คน

.

“นักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปิดรับเพิ่มเติม อาทิ คณะสังคมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พิเศษ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่ รับคณะบริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของสกอ. อย่างไรก็ตาม การที่เด็กเลือกคณะหรือสาขาไหนจำนวนมาก ไม่ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสาขาวิชาเหล่านั้นมีสัดส่วนการแข่งขันสูงสุด หรือได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเด็กจะทราบผลคะแนนของตนเองก่อนเลือกสมัคร ดังนั้น เด็กจะเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่ตนทำคะแนนอยู่ในช่วงที่มีโอกาสสอบติดสูง” รมช. ศึกษาธิการกล่าว

.

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สกอ.ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2552 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ที่มีปัญหาการประสานและขาดแคลนด้านการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้สังกัดและในกำกับของสกอ. โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ประสานงาน และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของนักศึกษา ตลอดจนประสานแหล่งทุนและเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลเพื่อให้การช่วยเหลือ อุปการะนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ยากจนในปีการศึกษา 2552 โดยศูนย์เฉพาะกิจฯ จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ เปิดให้บริการในเวลา 08.30-20.00 น. หรือ โทร.0-2610-5416-17 โทรสาร 0-2354-5460, 0-2354-5532 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือใช้บริการผ่าน สกอ. Contact Center โทรศัพท์ 0-2576-5555, 0-2576-5777 หรือสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โทร.0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. www.studentloan.or.th

.

ที่มา ข่าวสด

???????????????????????
.
.
.

Mthai SMS news ส่งข่าวด่วนถึงมือคุณ ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อนในรอบวัน
สนใจรับข่าว พิมพ์? MT ส่งไป 4825908
.
.
.
.

feature_2_0_1241588296 ตรวจผล แอดมิชชั่น 52 คลิ๊ก!!