โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่เชื่อ’ฟรีทีวี’ไม่เป็นกลาง

Home / ข่าวทั่วไป / โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่เชื่อ’ฟรีทีวี’ไม่เป็นกลาง

‘นิด้าโพล’ เผย ผลสำรวจ ปชช. ส่วนใหญ่เชื่อ ‘ช่องฟรีทีวี’ ไม่เป็นกลาง ขณะ ‘นักวิชาการ’ ชี้การปรับนโยบายส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือการรายงานข่าว

TV-Online

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึงการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน เรื่อง “ความเป็นกลางของสื่อฟรีทีวีในการรายงานข่าว” จากประชาชนทุกระดับการศึกษาและอาชีพ ทั่วภูมิภาค จำนวน 1,251 คน ว่า ประชาชนร้อยละ 38.13 เชื่อว่า ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ ไทยพีบีเอส ไม่เป็นกลางในการรายงานข่าว ขณะที่ร้อยละ 38.05 เชื่อว่ารายงานข่าวอย่างเป็นกลาง และร้อยละ 23.82 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

ผลสำรวจยังรายงานอีกว่า ประชาชนร้อยละ 22.06 เชื่อว่า ช่อง 7 มีการรายงานข่าวที่เป็นกลางมากที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 16.39 คือ ช่อง 3 ร้อยละ 13.75 คือ ไทยพีบีเอส ร้อยละ 12.15 เชื่อว่า ไม่มีช่องใดที่รายงานข่าวอย่างเป็น
กลาง ร้อยละ 9.35 ระบุว่า ข่าวมีความเป็นกลางทุกๆ ช่อง ร้อยละ 2.96 ระบุเป็นช่อง 9 ร้อยละ 2.32 คือ ช่อง 5
ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นช่อง 11 และร้อยละ 19.82 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

ในขณะที่ ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เปิดเผยว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในการรายงานของช่อง 7 และช่อง 3 ข่าวมากที่สุดนั้นน่าจะมาจากการเปลี่ยน
นโยบายและปรับแนวทางการทำงานที่แตกต่างจากช่อง 9, 5, 11 ที่บริหารงานโดยรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ