เปิดข้อมูล ผู้ลงสมัครส.ส. 400 กว่าคน จบต่ำกว่าป.ตรี

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดข้อมูล ผู้ลงสมัครส.ส. 400 กว่าคน จบต่ำกว่าป.ตรี

วันนี้(31 ม.ค.) เว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลผู้สัมครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 53 พรรคการเมือง แยกย่อยตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ต่ำกว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก ซึ่งข้อมูลระบุว่า ผู้สมัครจำนวน 408 คน มีวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยพรรคชาติพัฒนามีมากที่สุดถึง 80 คน

971942_555110814584058_498177942_n

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 101)
1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
1.3 เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
1.4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
– เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
– เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
– เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
1.5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตาม 1.4 ด้วย แต่ลักษณะดังกล่าวในกรณีใดที่กำหนดถึงจังหวัด ให้หมายถึงกลุ่มจังหวัด

MThai News

 

เลือกตั้ง, ข่าวเลือกตั้ง 2557

เลือกตั้ง, ข่าวเลือกตั้ง 2557