สตช.ย้ายด่วน 3ผบก.ภ.ร้อยเอ็ด,ภูเก็ต,อุบลฯ ช่วยรก.ศปก.

Home / ข่าวทั่วไป / สตช.ย้ายด่วน 3ผบก.ภ.ร้อยเอ็ด,ภูเก็ต,อุบลฯ ช่วยรก.ศปก.
รรท.ผบช.ภ.4 ออกคำสั่ง ย้าย ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติราชการ ภ.4 ขณะ ผบช.ภ.8 ลงนามคำสั่งย้าย “ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต” โดยให้ “รอง ผบช.ภ.8” รักษาราชการแทน – สั่งย้าย ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ไปปฏิบัติราชการที่ บช.ภ.3
541663-01

พล.ต.ท. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (รรท.ผบก.ภ.4) ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 ที่1145/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ โดยมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติ ราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 6

(1) ข้อ 8 (2) และข้อ 10 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จึงให้ พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมาย โดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ย้ายผบก.ภ.จว.อุบลฯไปปฏิบัติราชการที่บช.ภ.3

รายงาน ข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ในฐานะรักษาราชการแทน ผบช.ภ.3 ได้ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ให้เหตุผลในการปรับย้ายครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในพื่นที่ ส่วนที่มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.สุรพล ไปรักษาราชการแทนเพราะเคยเป็น ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี มาก่อนมีความคุ้นเคยการพื้นที่

 

เด้งผบก.ภ.จว.ภูเก็ตให้รองผบช.ภ.8รักษาราชการแทน

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 298/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) ปฏิบัติราชการที่ตำรวจภูธรภาค 8 นับตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2557 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยตำรวจภูธรภาค 8 พิจารณาแล้ว

เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่อหน้าที่ราชการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 มาตรา 72 ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 11 (4)

จึงให้ พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งเลขที่ 1808 061010001 อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากหน้าที่เดิม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง