คสช.มี คำสั่ง ตั้งกรรมการนโยบายพลังงาน

Home / ข่าวทั่วไป / คสช.มี คำสั่ง ตั้งกรรมการนโยบายพลังงาน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง ฉบับที่ 54 และ 55 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ตามลำดับหวังกำกับดูแลความเรียบร้อยเรื่องพลังงาน

คสช, รัฐประหาร

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มี คำสั่งที่ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ 5 ข้อ ดังนี้

องค์ประกอบ
1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) รองประธานฯ
3. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
4. ปลักกระทรวงกลาโหม กรรมการ
5. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงต่างประเทศ กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
8. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
10. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
11.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
12.ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
13.ปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
14.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
15.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา กรรมการ
16.เลจาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
17.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
18.ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางด้านพลังงาน

2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย

3. กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย ในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และกำกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

5. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6. ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจำเป็น

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คสช. ฉ. 55 ตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 55/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กำกับดูแลการแก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางในการกำกับนโยบายการบริหาร และพัฒนาพลังงานของประเทศ ให้มีความเหมาะสม และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ
1. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
3. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
4. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
5. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
8. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ
11. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางด้านพลังงาน
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมทั้ง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย
3. กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบ และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย ในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และตามกฎหมาย ว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และกำกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
5. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่น ๆ ที่จะออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มอบหมาย8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจำเป็น

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คสช.ฉ.56 ตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงาน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
2. ปลัดบัญชีทหารบก กรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
4. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
6. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ
7. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
8. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ
9. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
10. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
12. นายกสภาวิศวกร กรรมการ
13. นายกสภาสถาปนิก กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2.ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
2. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด
3. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
4. เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
5. เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
6. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยความเห็นของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
8. พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด
9. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai news