ขนส่งฯ สั่งมอไซค์รับจ้าง ต้องจดทะเบียนในวันศุกร์ (4 ก.ค.)นี้

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ สั่งมอไซค์รับจ้าง ต้องจดทะเบียนในวันศุกร์ (4 ก.ค.)นี้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุ รถจักรยานยนต์รับจ้างต้องจดทะเบียนขอป้ายเหลือง พ่วงตั้งวินใหม่ เพิ่มรถในวินเดิมภายในวันที่4 ก.ค.นี้ หากไม่ดำเนินการมีความผิดแน่

วันนี้ 2 ก.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของ คสช.กรมการขนส่งทางบกโดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ที่ยังไม่มีป้ายเหลือง) ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวิน หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิม ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ทั้งนี้การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ออกได้คนละ 1 คัน โดยมีอายุ 120 วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้สิทธิตกทอดแก่ทายาทไม่ได้

หากพบว่ามีการซื้อขาย จาหน่าย จ่าย โอนสิทธิการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทันที สำหรับหลักฐานที่ใช้ ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้แทนวินจำนวน 3 รายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวิน บัตรประชาชนและใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมสำเนา สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรอง การเช่าซื้อ เป็นต้น

รถจักรยานยนต์รับจ้าง จดทะเบียนถูกต้อง
รถจักรยานยนต์รับจ้าง จดทะเบียนถูกต้อง

กรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผู้ขอจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และให้ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวฉบับจริงพร้อมสำเนา และจัดทำบันทึกถ้อยคำการขอผ่อนผัน ซึ่งผู้ขอจะต้องจัดนำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หากไม่ดำเนินการ จะทำการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะนั้น

สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย สามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจาทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร โทร. 0 2271-8888 ต่อ 3314 หรือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โทร. 0 2415-7337 สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โทร. 0 2433-4775 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โทร. 0 2332-9035 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โทร. 0 2543-5505 และ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271-8424

ตัวอย่าง ป้ายเหลืองรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ตัวอย่าง ป้ายเหลืองรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

 

 

MThai News

……………………………………………………………………………………

บทความอื่นๆ

ธนกร จตุรวณิช สุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์

ธนกร จตุรวณิช สุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์

ธนกร จตุรวณิช สุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์ อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา เป็ยภาษิตโบราณที่สอนให้คนเก็บออมจากการทำงาน ไม่ว่างานนั้นจะเป็…