โพลล์เผยชาวพุทธไม่รู้ความสำคัญ วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

Home / ข่าวทั่วไป / โพลล์เผยชาวพุทธไม่รู้ความสำคัญ วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

นิด้าโพลล์ เผยชาวพุทธ 76.18% ไม่รู้วันอาสาฬหฯ-เข้าพรรษามีความสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันนี้ (10 ก.ค. 57) สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพลล์ ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวพุทธจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการรับรู้ถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน พบว่า

วันเข้าพรรษา, วันอาสาฬหบูชา, ข่าววันนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.18 ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่า วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไร
ขณะที่ ร้อยละ 23.82 ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชนถึงความสำคัญในทางพุทธศาสนาของ “วันเข้าพรรษา”
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 ระบุว่า ไม่ทราบว่า วันเข้าพรรษามีความสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไร
ขณะที่ ร้อยละ 43.33 ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

สำหรับวันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เนื่องจากพราหมณ์ โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคี ได้ฟังธรรมแล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงขออุปสมบท และเกิดพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

ส่วนวันเข้าพรรษานั้น เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยจะไม่ออกไปไหนเนื่องจากในสมัยพุทธการพระสงฆ์ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างเพื่อเผยแผ่ศาสนา แต่เกิดไปเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน จึงทำให้เกิดคำติเตียนในพฤติกรรม พระพุทธเจ้าจึงได้มีบัญญัติไม่ให้พระสงฆ์ออกเผยแผ่ศาสนาในช่วงดังกล่าว

สำหรับความสำคัญนั้นนอกจากจะให้พระสงฆ์มีโอกาสศึกษาพระธรรมมากขึ้นแล้ว ยังผลให้พุทธศาสนิกชนใช้ช่วงเวลานี้งดเว้นอบายมุขและความชั่วต่างๆ เดินหน้าบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม และเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างจิตใจ และบุญกุศล

MThai news