ประยุทธ์ยัน ธรรมนูญชั่วคราว มีไม่เกิน 50ม. รบ.บริหารงาน

Home / ข่าวทั่วไป / ประยุทธ์ยัน ธรรมนูญชั่วคราว มีไม่เกิน 50ม. รบ.บริหารงาน

หัวหน้า คสช. เสียใจ “น้องแก้ม” เด็กหญิง วัย 13 ปี เสียชีวิต ย้ำ ย้ายข้าราชการระดับสูง โปร่งใส ระบุ ธรรมนูญชั่วคราว มีไม่เกิน 50 มาตรา รัฐบาล บริหารงาน คสช.ดูมั่นคง ต้องถ่วงดุลกัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า เสียใจกับผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางด้วยรถไฟ โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว การแก้ปัญหาต้องทำแบบยั่งยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบวัวหายแล้วล้อมคอก ข้าราชการต้องมีความสำผิดชอบ และจิตสำนึก ด้านสื่อมวลชนไม่ความนำเสนอเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ

คสช, ประยุทธ์ จัทน์โอชา, รัฐธรรมนูญ, คืนความสุขให้คนในชาติ

ในส่วนของการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ในห้วง 17 ปี กลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มข้าราชการ เมื่อ คสช. เข้ามาควบคุมอำนาจ จึงให้โอกาสข้าราชการได้ทำงานอย่างเต็มที่ และขอย้ำว่า ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ คสช. มีเวลาจำกัดจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า แนวทางการพัฒนาประเทศน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และต้องพัฒนาแบบองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ส่วนวิสัยทัศน์ของ คสช. คือต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า คสช. มีกิจกรรมด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ โดยกองทัพบกจัดการฝึกอบรมการต่อต้านเครือข่ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระหว่างกองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ที่โรงเรียนข่าวทหารบก ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับการมาเยือนจากผู้นำมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อหารือความร่วมมือต่าง ๆ และรับทราบสถานการณ์ภายในประเทศไทย

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงงานด้านเศรษฐกิจ คสช. ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในวงจรสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ส่วนในเรื่องของ BOI ได้เร่งติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในห้วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา และการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น จะเร่งจัดแคมเปญดึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเร็ว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว จะมีไม่เกิน 50 มาตรา โดยจะมีรัฐบาลภายในเดือนกันยายน 2557 และจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง

แต่อาจจะต้องมีข้อจำกัดบางประการอยู่บ้างในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่วนเรื่องอำนาจของ คสช. กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลจะเน้นหนักในเรื่องของการบริหาร ส่วน คสช. จะดูแลทางด้านความมั่นคง และจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลกัน อย่างไรก็ตาม หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมดำเนินการโรดแมปในระยะที่ 2 และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทำบุญ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติต่อไป