เปิดตัวเลขคนว่างงานกว่า3แสนคน จบปริญญาตรีเตะฝุ่นมากที่สุดแสนคน

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดตัวเลขคนว่างงานกว่า3แสนคน จบปริญญาตรีเตะฝุ่นมากที่สุดแสนคน

เปิดตัวเลขคนว่างงานกว่า3แสนคน จบปริญญาตรีเตะฝุ่นมากที่สุดแสนคน

วันนี้(4ต.ค.สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยตัวเลขรายงานภาวะการมีงานทำของคนไทยในเดือนก.ย.2557พบว่า ผู้ว่างงานในเดือนก.ย.มีจำนวน 311,000 คน หากเทียบกับปี2556คิดเป็นอัตราว่างงาน 0.8% ซึ่งถือว่ามีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 40,000 คน และเมื่อเทียบกับเดือนส.ค.2557 มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 24,000 คน  โดยสามารถแยกกลุ่มผู้ว่างงานทั้งหมดได้ดังนี้

img000000228
-ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 156,000 คน
-ผู้ว่างงานที่เคยมีงานทำมาก่อน 155,000 คน
-ผู้ที่เคยมีงานทำมาก่อนแต่มาว่างงานส่วนนี้เพิ่มขึ้น 31,000 คนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2556

โดยข้อมูลสำหรับระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่า ระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด จำนวน 103,000 คน  รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 89,000 คน  ระดับประถมศึกษา 50,000 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 49,000 คน  และผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา 20,000 คน  หากเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2556 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาลดลง 11,000 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 2,000 คน  ส่วนที่ว่างงานเพิ่มขึ้นคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 35,000 คน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 17,000 คนและผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาว่างงานเพิ่มขึ้น 2,000 คน

หากแยกผู้ว่างงานเป็นรายภาคพบว่า  ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานสูงสุด 94,000 คน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69,000 คน  ภาคใต้  68,000 คน ภาคเหนือ 49,000 คน  และกรุงเทพมหานคร 31,000 คน ส่วนจำนวนผู้มีงานทำในเดือนก.ย.มีจํานวน 38.45ล้านคน

MThai News