เผยผลวิจัย6ปี ตร.ฆ่าตัว174ราย ปมครอบครัว

Home / ข่าวทั่วไป / เผยผลวิจัย6ปี ตร.ฆ่าตัว174ราย ปมครอบครัว
ตำรวจเผยผลวิจัย 6 ปีตำรวจฆ่าตัว 174 ราย เหตุใหญ่ปมครอบครัว

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย  รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองวิจัย เปิดเผยสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของตำรวจ และหาแนวทางในการป้องกันตามที่มีการสำรวจและวิจัยว่า ได้สรุปถึงสาเหตุการ ฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 มีตำรวจฆ่าตัวตายรวมทั้งสิ้น 174 ราย พฤติกรรมการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ทำโดยการยิงตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 79.90 ซึ่งปัญหาที่พบว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย

ส่วนมากมาจากปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.60 รองลงมา มาจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 27.60 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ ระดับยศ และสายงาน กล่าวคือ ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน มีการฆ่าตัวตายมากกว่าชั้นสัญญาบัตร สายงานที่มีการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าด้านอื่น คือ ด้านสายงานป้องกันปราบปราม

พล.ต.ต.ปิยะ  กล่าวว่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายที่สำคัญของข้าราชการตำรวจได้แก่ สาเหตุด้านจิตใจ โดยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีภาวะซึมเศร้าซึ่งมักจะเคยมีความคิดฆ่า ตัวตายและหรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน บุคลิกภาพส่วนใหญ่มักจะเก็บตัว วิตกกังวลง่าย หุนหันพลันแล่น

มีความรับผิดชอบสูงและไม่ยืดหยุ่น  มักจะ ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ สามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่าย เมื่อมีเหตุการณ์กระตุ้นอย่างมาก เช่น ปัญหาจากการทำงาน ปัญหาสัมพันธภาพหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีบันทึกสั่งการให้ สำนักงานกำลังพล นำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และทิศทางอนาคต  และให้โรงพยาบาลตำรวจ พิจารณาให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของตำรวจ