สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง

Home / ข่าวทั่วไป / สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง

สตช.รับสมัครตร.นายร้อย450 อัตรา สำหรับคนจบการศึกษาปริญญาตรี ทั้งชาย-หญิง

วันนี้(5 พ.ย.) มีรายงานข่าวว่าได้มีการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก วุฒิ ปริญญาตรี สาขาต่างๆ เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา (นายร้อยตำรวจ)  โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

ผู้สมัครอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม โดยแบ่งตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

670320-topic-ix-3

*รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร 100 อัตรา ทั้งชายหญิง – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย(รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาโททางกฎหมายจากต่างประเทศ)และต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย3วิชา ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ,ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
หรือได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

*รอง สว.ทำหน้าที่บัญชี การเงินและบัญชีฯ 100 อัตรา ทั้งชายหญิง – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีโดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัคร

*รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล 100 อัตรา ทั้งชายหญิง  – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

* รอง สว.ทำหน้าที่บริการการศึกษา 10  อัตรา ทั้งชายหญิง – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษาสถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษาการวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
โดยต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 100 อัตรา ทั้งชายหญิง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งข้างต้นได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นผู้มีสายตาผิดปกติ สามารถสมัครสอบได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุว่า เงินเดือนแรกบรรจุเริ่มต้นที่ 15,290 บาท ซึ่งกำหนดการรับสมัครและช่องทางสมัครออนไลน์จะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2557และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนายร้อยตำรวจ 6 ก.พ. 58 สอบข้อเขียนนายร้อยตำรวจ 15 ก.พ. 58

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบ ร่าง’ตำรวจเกณฑ์’ แก้ปัญหากำลังพลขาดแคลน