ศาลปกครอง ยกฟ้องโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลปกครอง ยกฟ้องโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
ศาลปกครองมีคำพิพากษา ยกฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
air06
วันนี้ (28 พ.ย.) ศาลปกครองมีคำพิพากษายกฟ้อง ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า หน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในกรณีไม่ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม 545 ราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมลภาวะทางเสียงของเครื่องบิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีรวม 25 ราย ได้ยื่นฟ้อง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 6 ราย ในโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้งนี้ ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ว่า โครงการพิพาทตามฟ้องนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 หรือ คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ก่อนประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม