ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.อ. ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา“ ประพฤติชั่วร้ายแรง

Home / ข่าวทั่วไป / ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.อ. ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา“ ประพฤติชั่วร้ายแรง

ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ‘ร้อยเอก ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา‘ ผิดวินัยทหาร-ประพฤติชั่วร้ายแรง

วันนี้(22ธ.ค.)มีรายงานข่าวว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1

ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยเอก ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งปลดออกจากราชการ

เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผิดกฎหมายบ้านเมือง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

MThai News