เปิดแผนที่ฉบับเต็มพระธุดงค์ธรรมชัย 2-28 ม.ค. ผ่าน7จังหวัด

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดแผนที่ฉบับเต็มพระธุดงค์ธรรมชัย 2-28 ม.ค. ผ่าน7จังหวัด

เปิดแผนที่ฉบับเต็ม พระธุดงค์ธรรมชัย 2-28 ม.ค. ผ่าน7จังหวัด

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า คณะสงฆ์ร่วมกับ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่4

ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน โดยวันแรกของการเดินธรรมยาตราคือวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น.พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาจารย์เมตตาเดินนาพระธุดงค์1,130 รูปจากจุดเริ่มต้นคือมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย

10915057_454185721397097_688996400101695658_o
วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชน ที่แท้จริง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ทาให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

สาหรับพระสงฆ์ในขบวนธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัยมีจานวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ ถือธุดงควัตร 2 ข้อ คือ ฉันมื้อเดียว และอยู่ในเสนาสนะที่พักตามที่เขาจัดให้ โดยในระหว่างขบวนธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้นมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ ตามหลักอปจายนมัย คือการอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารนาประชาชนชาวมคธ ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 500 รูป ไปปัดเป่าภัยพิบัติที่เมืองเวสาลี ด้วยการสร้างศาลาที่พัก สร้างถนนและโปรยดอกไม้ 5 สี ตามระหว่างเส้นทางที่พระบรมศาสดาเสด็จผ่าน

กำหนดการเดินธุดงค์ ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558

2 ม.ค.58 วัดพระธรรมกาย ถึง มหาวิทยาลัยปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
3 ม.ค.58 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ถึง วัดบ่อทอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
4 ม.ค.58 วัดบ่อทอง ถึง วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
5 ม.ค.58 วัดคลองขวาง ถึง วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6 ม.ค.58 วัดตรีพาราสีมาเขต ถึง ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
7 ม.ค.58 ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ถึง อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
8 ม.ค.58 ภาคสาย ปฏิบัติธรรม/ภาคค่า จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
9 ม.ค.58 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ถึง วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
10 ม.ค.58 วัดสองพี่น้อง ถึง วัดบางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม

11 ม.ค.58 วัดบางน้อยใน ถึง วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
12 ม.ค.58 วัดผาสุการาม ถึง โรงสีขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
13 ม.ค.58 โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
14 ม.ค.58 วัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
15 ม.ค.58 ภาคสาย ปฏิบัติธรรม/ภาคค่า จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
16 ม.ค.58 วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ถึง พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ภาคค่า เจริญพุทธมนต์และจุดประทีปถวาย
เป็นพุทธบูชา)
17 ม.ค.58 พุทธมณฑล ถึง วัดนราภิรมย์ อ.บางเบน จ.นครปฐม
18 ม.ค.58 วัดนราภิรมย์ ถึง วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
19 ม.ค.58 ภาคสาย ปฏิบัติธรรม/ภาคค่า จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
20 ม.ค.58 วัดบางปลา ถึง ร.ร.วัดพะเนียงแตก อ.เมือง จ.นครปฐม

21 ม.ค.58 ร.ร.วัดพะเนียงแตก ถึง ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
22 ม.ค.58 ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์ ถึง สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
23 ม.ค.58 สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย ถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
24 ม.ค.58 มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึง ที่ดินตลิ่งชัน
25 ม.ค.58 ที่ดินตลิ่งชัน ถึง ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
26 ม.ค.58 ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
27 ม.ค.58 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสิต
28 ม.ค.58 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสิต ถึง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี (ภาคค่ำ จุดประทีปถวาย
เป็นพุทธบูชา)

571231-map 580102-map 580103-map 580104-map 580105-map 580106-map 580107-map 580109-map 580110-map 580111-map 580112-map 580113-map 580114-map 580116-map