คน 62%ไม่เห็นด้วย ก.มหาดไทย-ศึกษาฯ จัดเลือกตั้งแทนกกต.

Home / ข่าวทั่วไป / คน 62%ไม่เห็นด้วย ก.มหาดไทย-ศึกษาฯ จัดเลือกตั้งแทนกกต.

ดุสิตโพลเผยคน 62%ไม่เห็นด้วยให้ ก.มหาดไทย-ศึกษาฯ จัดเลือกตั้งแทนกกต.

สำนักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,247 คน ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2558 ถึงกรณีที่มีการเสนอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทน กกต.

เลือกตั้ง, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กกต, ข่าววันนี้
เลือกตั้ง

เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่จะให้“กระทรวงมหาดไทย” และ “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทน กกต.

62.25% ไม่เห็นด้วย เพราะควรให้เป็นหน้าที่ของ กกต.ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง การเลือกตั้งเป็นงานใหญ่และมีความสำคัญ ฯลฯ
37.75% เห็นด้วย เพราะน่าจะเป็นเรื่องดี หากมีการร่วมมือกัน มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ฯลฯ

เมื่อถามถึง “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการให้ “กระทรวงมหาดไทย”และ “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง

ข้อดี
47.80% เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เจ้าหน้าที่เพียงพอ
29.67% เป็นการร่วมมือที่ดี มีความใกล้ชิดประชาชน
22.53% เป็นทางเลือกใหม่ อาจป้องกันการทุจริตได้

ข้อเสีย
41.34% ไม่เป็นอิสระ อาจถูกแทรกแซง ตรวจสอบยาก
35.04% เป็นการเพิ่มภาระงาน กระทบต่องานหลัก
23.62% ขาดประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญพอ

เมื่อถามว่าโดยสรุปประชาชนคิดว่าใคร? ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดการเลือกตั้ง

66.67% กกต. (แบบเดิม) เพราะ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ รู้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
17.01% กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นการสร้างความร่วมมือกัน ช่วยกันดูแล เป็นระบบและตรวจสอบได้ ฯลฯ 7.82% กระทรวงมหาดไทย เพราะมีหน่วยงานทั่วประเทศ เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองโดยตรง เคยจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น ฯลฯ 4.42% กระทรวงศึกษาธิการ เพราะมีบุคลากรจำนวนมาก มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ มีความน่าเชื่อถือ ฯลฯ
และ 4.08% ควรจะร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา และ กกต.

เมื่อถามว่าปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนหนักใจ คือ

45.41% การจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นกลาง มีการซื้อสิทธิขายเสียง
33.56% ประชาชนเบื่อหน่ายการเมือง ไม่สนใจการเลือกตั้ง
21.03% มีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ประท้วงไม่ยอมรับการเลือกตั้ง

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “เลือกตั้ง” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai News