พระราชทานยศทหาร 42 นาย เป็นกรณีพิเศษ

Home / ข่าวทั่วไป / พระราชทานยศทหาร 42 นาย เป็นกรณีพิเศษ

พระราชทานยศทหาร 42 นาย เป็นกรณีพิเศษ หลังเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อชาติ

ยศทหาร, ทหารภาคใต้,   ข่าววันนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษในหน้าที่ 3 และหน้าที่ 6 เล่มที่ 132 ตอนที่ 2 ข โดยมีรายละเอียดระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งพิการทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 42 นาย ดังนี้
ร.ต.อาหะมะ บูรพา เป็นพล.ต.
จ.ส.อ.ประยุทธ ผ่องศรี เป็นพล.ต. ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2556
จ.ส.อ.วีระศักดิ์ แสงงาม เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 31ส.ค. 2554
จ.ส.อ.สุรพล ผ่องวัฒนะ เป็นพ.อ.ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2554

จ.ส.อ.บัวกันสร้างคำ เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2556
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ห้วยลึก เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2556
ร.ท.ธงชัย เสนาะศัพท์ เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2556
จ.ส.อ.มังกร เหนี่ยวพันธุ์ เป็นพ.อ.ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2556

จ.ส.อ.ตันติกรกองสาย เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2557
ส.อ.ชุ่มเย็น ผานาค เป็นพ.ท. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2552
ส.อ.ปรีดา ผ่องใส เป็นพ.ท. ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2556
จ.ส.ต.สุรเชษฐ วงษ์สมาจารย์ เป็นพ.ต. ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2556

ส.ต.วสันต์ อนุรักษ์ เป็นร.อ.ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2556
น.ต.พัชษภณปลีเจริญ เป็นพล.ร.ท. ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2556
พ.จ.อ.ยศศิริ นวาวัฒน์ เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 29ธ.ค. 2550
ร.อ.องอาจ รื่นระวัฒน์ เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 23ก.ค. 2553

พ.จ.อ.ชินกร ฝาหัด เป็นน.อ.ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2553
ว่าที่ร.ต.บำรุงรินกระโทก เป็นน.อ.,
พ.จ.อ.วิชิต บุญวรสถิต เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2554
พ.จ.อ.จรัส ศรีสุด เป็นน.อ.ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2554

จ.อ.รัฐพลสีลาเกตุ เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.2555
พ.จ.อ.สุเทพ อนันต์ เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2555
พ.จ.อ.พันธ์วุธ ภูริรักษ์ เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2555
พ.จ.อ.ศิริ ดำรอด เป็นน.อ. ตั้งแต่วันที่ 18พ.ย. 2555

จ.อ.สุเทพ ประทุมมณี เป็นน.อ.ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2556
จ.อ.ถนิตย์รามแก้ว เป็นน.ท. ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2555
จ.อ.ทรงศักดิ์ แก้ววิเศษพรมมี เป็นน.ต. ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2554
จ.อ.วิสันต์ แก้วใสทับ เป็นน.ต.ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2554

ร.ต.โยธินสินภักดี เป็นร.อ. ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2554
น.อ.อาจณรงค์ ตันสุวรรณรัตน์ เป็นพล.อ.ท. ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2556
พ.จ.อ.ฉลอง มั่นพรม เป็นน.อ. ตั้งแต่วัน27 ส.ค. 2556
จ.ท.เอกชัย เพชรไพรวัลย์ เป็นร.ต.ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2556

ร.ท.ธงชัย แพชนะ เป็นพล.ท. ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556
จ.ส.อ.ธวัช เอี่ยมสะอาด เป็นพ.อ.ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2556
จ.ส.อ.จรัลเลาหะพันธ์ เป็นพ.อ. ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556
ส.อ.ธีระศักดิ์ แสงสุระ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2557

ส.อ.อดิพงษ์ รักษ์วงค์ เป็นพ.ต. ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2557
พลทหารสุรพล ปินใจ เป็นร.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2556
พลทหารวิชิต หมื่นชัยยะ เป็นร.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2556
ส.ต.ชัยบดินทร์ สีโสดา เป็นร.ต. ตั้งแต่วันที่ 29ส.ค. 2556

พลทหารเทววิน อุปภักดี เป็นร.ต.ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2557
และพลทหารทศพลสำนักพงศ์ เป็นร.ต. ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2557

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 24557
พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับนายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นนายทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการรวมถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “ทหารใต้” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai news