โพล ชี้ ! ความในใจ “ครู” ระบุ เพิ่มเวลาสอน ลดงานเอกสาร

Home / ข่าวทั่วไป / โพล ชี้ ! ความในใจ “ครู” ระบุ เพิ่มเวลาสอน ลดงานเอกสาร

โพล สวนดุสิต ชี้ ความในใจครู ส่วนใหญ่ ระบุ ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลดภาระงานเอกสารและงานประเมิน เพิ่มเวลาการสอนนักเรียนมากขึ้น   

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำโพลเนื่องในวันครู วันที่ 16 ม.ค. เรื่องความในใจของครูไทย ปี 2558 โดยระบุว่า ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นงานที่สร้างคนให้กับสังคม มีหน้าที่

โพล ชี้ ความในใจครู
โพล ชี้ ความในใจครู

ในการสอนให้วิชาความรู้หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงานให้กับนักเรียน สวนดุสิตโพลจึงได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ 1,266 คน ระหว่างวันที่ 7-15 ม.ค. ที่ผ่านมา

สิ่งที่ครูอยากบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  อันดับ 1. ร้อยละ 83.20 ต้องการมีเวลาสอนมากขึ้น ลดภาระงานด้านการประเมิน ตัวชี้วัด เอกสารต่างๆ  อันดับ 2. ร้อยละ 81.89 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ไม่เปลี่ยนนโยบายบ่อย และอันดับ 3 ร้อยละ 75.32 ดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนบำเหน็จบำนาญ การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับครู

สิ่งที่ครูอยากบอกคนไทยด้วยกัน คือ อันดับ 1. ร้อยละ 81.04  รักและสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกัน อันดับ 2. ร้อยละ 78.86 ช่วยกันดูแลอบรมสั่งสอนเด็กให้ความรักความอบอุ่นครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ อันดับ 3. ร้อยละ74.18 ให้ความสำคัญกับครู เชื่อใจเชื่อมั่นยกย่องให้เกียรติ

MThai News