กสม.เสนอปลดโทษประหารชีวิต ครม.ส่งพิจารณาใน 30วัน

Home / ข่าวทั่วไป / กสม.เสนอปลดโทษประหารชีวิต ครม.ส่งพิจารณาใน 30วัน

กสม.เสนอ ครม.ยกเลิกโทษประหารชีวิต เปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต ชี้ไม่ช่วยให้ผู้ทำผิดลดน้อยลง ด้าน ครม.ส่งต่อให้ ยธ. นำไปพิจารณาแล้วแจ้งผลภายใน 30 วัน

เมื่อ 20 เม.ย.58 ครม. มีมติรับทราบข้อเสนอของกสม. ในเรื่องข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต โดย กสม.รายงานว่า กสม. พบว่าการกระทำความผิดที่มีการลงโทษด้วยการประหารชีวิตไม่ได้ทำให้ความผิดลดลง แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแสดงว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้ยับยั้งป้องปรามการกระทำความผิดได้จริง กสม.จึงเห็นสมควรมีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

640x390_644009_1429710388

 

 

ทางด้าน ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม.ต่อ ครม.ที่น่าสนใจเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบางมาตราเช่นมาตราที่ไม่ได้มุ่งประสงค์ร้ายแก่ผู้อื่น และเสนอว่า ไม่ควรกำหนดให้มีโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ และควรแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกฐานความผิด เมื่อสังคมมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิในการดำรงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

 

นอกจากนี้ กสม.เสนอว่า ครม.ควรมีมาตรการทดแทน อาจเป็นการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยให้มีระยะเวลาการจำคุกไม่ต่ำกว่า 25 – 30 ปี และนักโทษเหล่านี้มีสิทธิยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามกลไกที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องเร่งปฏิรูประบบเรือนจำให้สามารถรองรับนักโทษประหารชีวิต หากมีการเปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยเรือนจำต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักโทษ

 

ทั้งนี้ ครม.รับทราบข้อเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม รับข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. โดยให้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอ และให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อเสนอกลับมาที่ครม.ภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ bangkokbiznews

MThai News