ราชกิจจาฯเผยแพร่พ.ร.บ.4ฉบับปรับขึ้นเงินเดือนขรก.

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯเผยแพร่พ.ร.บ.4ฉบับปรับขึ้นเงินเดือนขรก.

ข้าราชการเฮ! ทั่วไทย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.4 ฉบับ ปรับขึ้นเงินเดือนชั้นผู้น้อยทุกประเภททั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

619832-01

โดยมีสาระสำคัญให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกประเภทตั้งแต่ระดับ 1-7 ในอัตรา 4% ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันขณะเดียวกันยังปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกระดับ เพิ่มขึ้นอีก ไม่เกิน 10% โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนข้าราชการจะปรับ 2 ระดับ คือ ข้าราชการชั้นผู้น้อยระดับชำนาญการชำนาญงาน และข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 ลงมาจะได้รับการปรับเงินเดือน4% เช่นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการขั้นสูงอยู่ที่ 26,900 บาท ชำนาญการขั้นสูงอยู่ที่ 43,600 บาท ส่วนตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขั้นสูงอยู่ที่ 21,010 บาท ชำนาญงานขั้นสูง อยู่ที่ 38,750 บาท ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับครูผู้ช่วยขั้นสูงอยู่ที่ 24,750 บาท ครูชำนาญการ (คศ.2) ขั้นสูงอยู่ที่ 41,620 บาท เป็นต้น ส่วนการปรับเงินเดือนข้าราชการระดับสูงในระดับบริหารจะปรับเงินเดือนประมาณ 10% เช่นตำแหน่งประเภทบริหารขั้นสูงจะได้ปรับเงินเดือนเป็น 76,800 บาท ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับขั้นสูง ปรับเป็น 70,360 บาท เป็นต้น