โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 52 นาย

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 52 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จำนวน 52 นาย 

วันนี้ (9 ต.ค. 58) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน 52 ราย ดังนี้

2

3

4

5

MThai News