สิ้นอีกราย มณี พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ วรรณศิลป์ ปี 49

Home / ข่าวทั่วไป / สิ้นอีกราย มณี พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ วรรณศิลป์ ปี 49
 มณี พยอมยงค์
มณี พยอมยงค์

มณี พยอมยงค์? ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2549 กวีและนักปราชญ์แห่งล้านนาถึงแก่กรรม ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 79 ปี จะมีพิธีรดน้ำศพพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. ณ วัดสิงห์ จ.เชียงใหม่

นาง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2549 ได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน

ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 79 ปี โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ จากนั้นทายาทและลูกศิษย์ได้จัดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 19.00 น.

นางฉวีรัตน์ กล่าวแสดงเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สูญเสีย ?นักปราชญ์แห่งล้านนา? ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านล้านนาคดีศึกษา ในด้านภาษาวรรณกรรม ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม

อีกทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหามากมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง ในการนี้ สวช.ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท

สำหรับประวัติและเกียรติคุณนั้น ศ.เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2473 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มีความสนใจและศึกษางานด้านวัฒนธรรมล้านนาโดยตลอด และมีความสามารถแต่งวรรณกรรมคร่าวเป็นพิเศษ

โดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ชนิดต่างๆ ทั้งของล้านนาและไทยภาคกลางในการประพันธ์วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย ทั้งวรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพิธีกรรม ที่เป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะ

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้มีคุณค่าทั้งต่อสังคมล้านนาและสังคมไทย ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นจำนวนมาก เป็นผู้มีความสามารถสูงในการประกอบพิธีกรรมตามแบบล้านนา

เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมล้านนาที่มีบทบาทในการชี้แนะสังคมเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลในสถาบันต่างๆ

ทั่วประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี นับว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีประโยชน์อันเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่สังคม

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไอเอ็นเอ็น