ป.ป.ช. ตั้งกรรมการไต่สวน รองผู้ว่ากทม. กับพวก 14 ราย ปมไฟ 39 ล้าน

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ช. ตั้งกรรมการไต่สวน รองผู้ว่ากทม. กับพวก 14 ราย ปมไฟ 39 ล้าน

ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง รองผู้ว่าราชการกทม. กับพวกรวม 14 ราย ปมไฟ 39 ล้านบาท

วันนี้ (13 พ.ค. 59) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงความคืบหน้ากรณีโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 39.5 ล้านบาท โดยมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็น ดังนี้

28212

ประเด็นที่ 1 เรื่องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 40 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและเร่งด่วนอย่สงแท้จริง

ประเด็นที่ 2 เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน TOR และประมาณค่าใช้จ่าย มีการดำเนินการก่อนที่จะใการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน TOR และประมาณราคาค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

ประเด็นที่ 3 เรื่องสมยอมราคา ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบริษัทเอกชนเข้าข่ายสมยอมราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท คิวริโอ้ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สร้างสรรค์ จำกัด โดยทั้งสามบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการประดับตกแต่งไฟ

โดยมีการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกันไปยื่นจดทะเบียนก่อนวันเสนอราคาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้ จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าทั้งสามบริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันเป็นพฤติการณ์เข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาในครั้งนี้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกับนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก รวม 14 ราย โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

 

 

MThai News