เล็งแก้กฎหมาย การลงโทษเด็ก หลังเกิดกรณีแม่ตีลูกสาวฝาแฝด

Home / ข่าวทั่วไป / เล็งแก้กฎหมาย การลงโทษเด็ก หลังเกิดกรณีแม่ตีลูกสาวฝาแฝด

นักวิชาการ เล็งปรับกฎหมาย กรณีผู้ใช้อำนาจปกครองทำโทษบุตร เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียน

ในเวทีเสวนา “การยกร่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน” นักกฎหมายและวิชาการได้ร่วมกันถกประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และการลงโทษเด็กของผู้ปกครอง ภายหลังเกิดกรณีแม่ลงโทษบุตรสาวฝาแฝดอย่างรุนแรง ย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

โดยนักกฎหมายได้พูดถึงการปรับแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของ บิดา มารดาและบุตร กรณีผู้ใช้อำนาจปกครองทำโทษบุตร ซึ่งมีความเห็นว่าะต้องกำหนดนิยามของคำว่า การลงโทษตามสมควร ให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรง และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี

20

MThai News