มีผลแล้ว!! พ.ร.บ.ใหม่ ให้นายจ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ กยศ.

Home / ข่าวทั่วไป / มีผลแล้ว!! พ.ร.บ.ใหม่ ให้นายจ้างหักเงินเดือนใช้หนี้ กยศ.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่กู้ยืมกองทุนเพื่อชำระหนี้ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กยศ, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดยการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญๆ  ได้แก่มาตรา มาตรา 51 กล่าวคือให้นายจ้างหักเงินของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้กองทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนได้ หลังจากพบว่าที่ผ่านมาประสบปัญหาผู้กู้ไม่ยอมใช้คืนคิดเป็นวงเงินจำนวนมาก จากเดิมเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากนายจ้างให้หักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินได้ แต่ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ กำหนดให้เป็นกฎหมายที่นายจ้างต้องหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กองทุน กยศ.

นอกจากนี้ใน พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560ในมาตรา 53 ยังได้ระบุว่า เมื่อผู้กู้สำเร็จการศึกษา หรือเข้าทำงาน ต้องแจ้งที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งเงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าทำงานด้วย