“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จถวายสักการะ “สมเด็จช่วง”

Home / ข่าวทั่วไป / “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จถวายสักการะ “สมเด็จช่วง”

สมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอารามหลวงทั้งหมด 4 แห่ง เป็นวันที่ 2 พร้อมทั้งถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่ วัดปากน้ำ

วานนี้ (19 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อทรงถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ถือว่ามีอาวุโสสูงสุด ในสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป

แต่เนื่องจากสมเด็จช่วงอาพาธ จึงมอบให้พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชแทน หลังจากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ประทานพัดรองตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ” ออป” เพื่อเป็นเกียรติ พร้อมทรงสอบถามอาการอาพาธของสมเด็จช่วง ก่อนเสด็จไปยังพุทธมณฑล เพื่อเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา และโอวาทธรรม แด่พระนวกราชภัฎทั่วประเทศจำนวน 999 รูป ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 14  ต่อมา เสด็จถึงวัดสระเกศ วรมหาวิหาร ทรงเสด็จทางลาดพระบาท เพื่อถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ญาโนทัย มหาเถร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15

จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระวันรัต และสมเด็จพระญาณวโรดม ตามลำดับ โดยตลอดเส้นทางเสด็จ พุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวพร้อมใจกันมารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย