NIDAโพล เชื่อมีพระปลอมแฝงป่วนสร้างสถานการณ์ “วัดพระธรรมกาย”

Home / ข่าวทั่วไป / NIDAโพล เชื่อมีพระปลอมแฝงป่วนสร้างสถานการณ์ “วัดพระธรรมกาย”

นิด้าโพล เผย ประชาชน 70.96% มองคดี “วัดพระธรรมกาย” โยงการเมือง – 71.28% เชื่อมีพระปลอมแฝงสร้างสถานการณ์ ควรตรวจสอบใบสุทธิ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พระสงฆ์กับกรณีวัดพระธรรมกาย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มี.ค. ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ว่า มีพระสงฆ์ปลอมที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ในวัดพระธรรมกายหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.28 เชื่อว่ามีพระสงฆ์ปลอม ขณะที่ ร้อยละ 15.28 เชื่อว่าไม่มีพระสงฆ์ปลอม ด้านความคิดเห็นของประชาชน ว่าควรมีการตรวจสอบใบสุทธิของพระสงฆ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.76 ระบุว่า ควรมีการตรวจสอบใบสุทธิ และร้อยละ 4.80 ระบุว่า ไม่ควรมีการตรวจสอบใบสุทธิ

ทั้งนี้ ด้านความคิดเห็นของประชาชนว่า วัดพระธรรมกาย ขาดแคลนอาหารและยาตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.44 เชื่อว่า วัดพระธรรมกายขาดแคลนอาหารและยา ขณะที่ ร้อยละ 14.40 เชื่อว่าวัดพระธรรมกายไม่ขาดแคลนอาหารและยา โดยเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของคดีวัดพระธรรมกายกับนักการเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.96 เชื่อว่าคดีวัดพระธรรมกายมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง ขณะที่ ร้อยละ 13.60 เชื่อว่าคดีวัดพระธรรมกายไม่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง