ประกาศ! ปรับมาตรค่าโดยสาร รถแท็กซี่ นอก กทม.

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ! ปรับมาตรค่าโดยสาร รถแท็กซี่ นอก กทม.

ก.คมนาคม ประกาศปรับมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่นอกกทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537 ไว้แล้วนั้น

โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามประกาศดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการเดินรถ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวเสียใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน เจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์ รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่นนอกจาก กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537 (2) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าจ้าง ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เว้นแต่รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในจังหวัด ที่มีประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารเป็นการเฉพาะ

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้ ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท

ข้อ 4 ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

พิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม