โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘แมนรัตน์’ นั่งผู้ว่าฯ อุทัยธานี ‘ประภัสสร์’ นั่งผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘แมนรัตน์’ นั่งผู้ว่าฯ อุทัยธานี ‘ประภัสสร์’ นั่งผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “แมนรัตน์” นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี – “ประภัสสร์” นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

2. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี