คำสั่งคสช. ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด

Home / ข่าวทั่วไป / คำสั่งคสช. ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด

คำสั่งคสช. ย้ายผู้ว่าฯ 6 จังหวัด พ้นจากตำแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 20/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ว่า โดยที่หัวหน้าคสช.เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งดังนี้


1.ให้นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3.ให้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4.ให้นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5.ให้นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6.ให้นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7.ให้นายสุวิทย์ คำดี พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

8.ให้นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

9.ให้นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

10.ให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1-10 พ้นจากตำแหน่งเดิม และไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ อีกทั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 เม.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา