พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ-ปชช.รับเสด็จ

Home / ข่าวทั่วไป / พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ-ปชช.รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขณะประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ จำนวนมาก

วันนี้ เวลา 16.14 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ซึ่งเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 55 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ผ่านองค์กรศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน และองค์กรมุสลิม

ในโอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าวดุอาร์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 จัดระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 เมษายน 2560 เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผ่านนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “จากคัมภีร์อัลกุรอ่านและจริยวัตรศาสดามูฮำมัดสู่แบบอย่างวิถีชีวิตฮาลาล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม

นอกจากนี้ เพื่อแสดงกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน นับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อเผยแพร่บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลต่อการพัฒนากิจการฮาลาลไทยสู่ความเป็นหนึ่งในโลก โดยจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทย เช่น นิทรรศการงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลไทยสู่ประชาคมโลก

ในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงเข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การทดสอบกอรีในกลุ่มประเทศอาเซียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านขององค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้มีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท