คสช.ยกเลิกพื้นที่คุม ‘วัดพระธรรมกาย’

Home / ข่าวทั่วไป / คสช.ยกเลิกพื้นที่คุม ‘วัดพระธรรมกาย’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หัวหน้า คสช. ยกเลิกพื้นที่ควบคุมวัดพระธรรมกาย – พื้นที่โดยรอบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเลิกการกําหนดพื้นที่ควบคุม ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อํานาจ กําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560 โดยกําหนดให้วัดพระธรรมกายตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ ควบคุมตามคําสั่งดังกล่าว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้น

โดยที่ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า ภารกิจในการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย เพื่อจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ในพื้นที่ มีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อดําเนินการสอดส่องดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่วัดพระธรรมกายรวมทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง ของคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงประกาศให้ยกเลิกการกําหนดพื้นที่ วัดพระธรรมกาย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมถึง พื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 และหมู่ 13 ในตําบลคลองสอง และพื้นที่ หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมตามคําสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป