เลขาธิการ ภตช. ยื่นถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี

Home / ข่าวทั่วไป / เลขาธิการ ภตช. ยื่นถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี

เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯ ยื่นหนังสือถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี ต่อนายกรัฐมนตรี 

3 พฤษภาคม ​2560 วันนี้ เวลา 11:15 น. ที่ ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) พร้อมด้วย นายเฉลิม แก้วกนก ผอ.ร.ร.ไผ่ใหญ่ศึกษา สพม.29, นายขาคริต พิมพ์หล่อ ผอ.ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม สพม.29, นายไพรวัลย์ แสนแดง ผอ.ร.ร.ดงยางสิทยาคม สพม.29 และ นายพุทธิพัฒน์ ปริชวริชวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งมะแลง สพป.อบ.4 เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อสั่งการให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ดำเนินการตรวจสอบ และยกเลิกการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี ในส่วนของผู้แทนหน่วยงาน ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งศาลฯ นัดพิจารคดี 20 ก.ค. นี้

ประเด็นยื่นคัดค้านและถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ผู้บริหารสถานศึกษา 1. นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผอ.รร.โขงเจียมวิทยาคม สพม.29 2.นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผอ.รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา สพม.29 3. นายไพรวัลย์ แสนแดง ผอ.รร.ดงยางวิทยาคม สพม.29 4.นายพุทธิพัฒน์ ปริชวริชวงษ์ ผอ.รร.บ้านบุ่งมะแลง สพป.อบ.4 ยื่นหนังสือคัดค้านและยื่นถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ต่อ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

เนื่องจากเป็นผู้มีคุณลักษณะต้องห้ามเป็นคณะกรรมการใน กศจ. ตามมาตรา 8 (6) พรบ. ระเบียบราชการครูฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นบุคคลผู้สมควรให้พ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการใน กศจ. ตามมาตรา ๑๕ (๕) พรบ. ระเบียบราชการครูฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดถูกฟ้องคดีอาญา ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลได้ตรวจคำฟ้องประกอบพยานหลักฐานท้ายฟ้องแล้ว

ศาลได้มีคำสั่งว่าฟ้องของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ที่มายืนคำร้องคัดค้านและยื่นคำร้องถอดถอนในวันนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้มีมลทินมั่วหมอง หรือมีประวัติด่างพร้อยในด้านความประพฤติ ไม่เป็นที่ยอมรับว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแกพวกพ้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

และอีกประการหนึ่ง ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านและยื่นคำร้องถอดถอนทั้ง 4 คน ก็ขอคัดค้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับพวก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสาวอรวดี ธานี/ผู้แทนอาชีวะ คือ นายธนกร ไชยกุล/ผู้แทน ก.ศ.น. คือนายประกอบ กุลบุตร/ผู้แทนเอกชน คือ นายบำรุง แก้วจันดี

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีความสง่างามและมีประวัติด่างพร้อยในด้านความประพฤติและไม่เป็นที่ยอมรับของครูและบุคคลกรทางการศึกษาว่า ไม่สมควรเข้ามาทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. เนื่องจากบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการครูส่วนรวม

อาศัยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้าพเจ้าผู้ร้องทั้ง 4 ในฐานะที่เป็นข้าราชการครูอยู่ในบังคับบัญชา กำกับดูแลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ย่อมเป็นผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง จึงมายื่นคำร้องเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่เห็นว่าจะเป็นการยุติธรรม โดยข้าพเจ้าผู้ร้องทั้ง 4 คน ขอยื่นคัดค้านและขอถอดถอน บุคคลต้องห้ามตามรายชื่อต่อไปนี้

1) นายสมศักดิ์ จังตระกูล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2) นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ๒

3) นายนิกร ​สุกใส​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

4) พล.ต. อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์​ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่.๒๒ อุบลราชธานี

5) นายธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

6) รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้แทน สกอ.)

7) นายอดุลย์​กองทอง​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

8) นายถาวร​คูณิรัตน์​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔

9) นางสาวอรวดี ธานี​ข้าราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. (ผู้แทน ก.ค.ศ.)

10) นายกมล​สาดศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจะมะมหาราช (กรรมการตรวจสอบ
คะแนนฯ)

11) นายวิเศษ​แก้วมีศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (กรรมการตรวจสอบ
คะแนนฯ)

12) นายสุทธิพร​ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล สพม.๒๙ (กรรมการตรวจสอบคะแนนฯ)

13) นายพิทยา ​รักพรหม อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย กศจ.)

14) นายบำรุง​แก้วจันดี เจ้าของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้แทนภาค
ประชาชน)

15) นายสำเภา​สมบูรณ์​ อดีตรองศึกษาธิการภาค (ผู้ทรงคุณวุฒิ ในอนุ กศจ.)

16) นางวาสนา​บุญขจร​ ข้าราชการครูโรงเรียนนารีนุกุล (ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น)

17) นายประศาสน์ สายลุน​ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (กรรมการ
ตรวจสอบคะแนนฯ)

18) ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว (กรรมการตรวจสอบคะแนนฯ)

19) นายประหยัด​หลักรัตน์ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล (กรรมการตรวจสอบ
คะแนนฯ)

20) นายวิสุทธิ์​ราตรี​ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (กรรมการตรวจสอบ
คะแนนฯ)

21) นายพิจิตร​ทาทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อบ. ๑
(กรรมการตรวจสอบคะแนนฯ)

22) นายพงศ์วิทย์​ถูระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก (กรรมการตรวจสอบ
คะแนนฯ)

23) นายธนกร​ไชยกุล​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ผู้แทน กกอ.)

24) นายชุมศักดิ์ ชุมนุม​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน สพป.อบ ๑
(ผู้แทน สช.)

25) นายประกอบ กุลบุตร​ ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
(ผู้แทน ก.ศ.น.)

26) นายสรศาสตร์ ครองยุติ​ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้แทน
กกท.)

27) นายปัญญา มีธรรม​ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

28) นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

29) นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี​

30) นายอุทัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

31) นายนพภา พันธุ์เพ็ง​ ผู้แทนภาคประชาชน

32) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์​ ข้าราชการครูโรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.๑

33) นายจิณณวัตร ปะโคทัง​ คณบดี คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี