ข่าวในหลวง พล.ร.อ.พงษ์เทพ องคมนตรี

โปรดเกล้าแต่งตั้ง ‘พล.ร.อ.พงษ์เทพ’ เป็นองคมนตรี

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าแต่งตั้ง ‘พล.ร.อ.พงษ์เทพ’ เป็นองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ” เป็นองคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันนี้(8 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี

สำหรับ รายชื่อคณะองค์มนตรี ทั้งหมดมีดังนี้

1.พล.อ.เปรม ติณสูลานนทื ประะานองคมนตรี
2.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
3.นายเกษม วัฒนชัย
4.นายพลากร สุวรรณรัฐ
5.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
6.นายศุภชัย ภู่งาม
7.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
8.พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
9.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
10.พลเอกธีรชัย นาควานิช
11.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
12.นายวิรัช ชินวินิจกุล
13.จรัลธาดา กรรณสูต
14.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์
15.พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ