ขนส่งทางบก ภาษีรถยนต์ สนิท พรหมวงษ์

ขนส่งฯ ยัน ไม่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ ยัน ไม่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปี

ขนส่งฯ ยืนยัน ไม่มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีรถเก่าใช้งานแล้ว ยังคงใช้อัตราภาษีรถประจำปีเท่าเดิมตามที่กฎหมายกำหนด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงข้อเสนอส่วนบุคคลที่เผยแพร่เมื่อปี 2559 โดยไม่ใช่นโยบายหรือมาตรการที่มีผลในทางปฏิบัติจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว พร้อมยืนยันยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และไม่มีแนวคิดที่จะปรับอัตราการจัดเก็บภาษีประจำปีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี โดยได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ