การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.ป.

‘สมชัย’ ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการฯ วินิจฉัย ม.70 พ.ร.ป. ด้วย กกต.

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สมชัย’ ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการฯ วินิจฉัย ม.70 พ.ร.ป. ด้วย กกต.

รศ.สมชัย ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยในประเด็นมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

วันนี้ (3 ต.ค.60) รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 อาคารรัฐประสานภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

รศ.สมชัย มีความประสงค์ส่วนตัวเข้ายื่นหนังสือ เพื่อขอให้ผู้ตรวจหารแผ่นดินวินิจฉัยในประเด็นมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

โดยมาตรา 70 กำหนด “ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ในวันก่อนที่พระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ” ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 231 วรรคหนึ่ง

ประเด็นสำคัญแห่งการยื่นเรื่องดังกล่าวคือ กม.กกต. ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเนื่องจากขัดกับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 3 ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระความเป็นกลาง การบังคับใช้ทั่วไป ความเป็นเหตุผล ความเป็นธรรมการไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายและความโปร่งใส ในกระบวนการออกกฎหมายและหลักความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 ทั้งยังขัดกับหลักนิติประเพณี ในการออกกฎหมายที่มีการลงมติในวาระสามขัดกับหลักการที่ลงมติในวาระหนึ่ง และขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีการบันทึกในขณะร่างรัฐธรรมนูญว่า ให้กรรมการที่มีคุณสมบัติครบสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนครบวาระ

ซึ่งในการขอวินิจฉัยในประเด็นนี้ ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตน และมิได้มีความประสงค์ที่จะยับยั้งกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560 ให้หยุดชะงัก แต่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต กับทั้งให้เกิดเป็นมาตรฐานในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระบางองค์กรยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ