ข่าวในหลวง บันทึกพระชนมชีพ เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ 20 วัน ก่อนการกราบลา แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2540 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ปลายปีเดียวกันถึงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตอันสำคัญยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริที่ทรงให้ยึดหลักความพออยู่พอกิน ซึ่งแท้จริงแล้ว ได้พระราชทานมาตลอดเวลาหลาย 10 ปี แต่ทรงนำมาย้ำเตือน เพื่อเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะเศรษฐกิจที่คนไทยต้องเผชิญในขณะนั้น

แนวทางการพัฒนาที่ทรงเน้นการพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมอันเป็นหลักยึดเหนี่ยวแก่ประชาชน และเป็นแนวทางการพัฒนาที่รัฐบาลได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 ณ วันนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้เป็นดั่งแสงส่องทางชีวิตใหม่แก่คนไทยมากมายที่น้อมนำไปปฏิบัติให้มีชีวิตบนรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง