บันทึกพระชนม์ชีพ บันทึกไทย เสด็จเยี่ยมราษฎร ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก

59 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดน่าน ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก

ภาพขบวนฟ้อนรำเชิญพระขวัญโดยเจ้านายฝ่ายเหนือทั้งชายและหญิง การผูกข้อพระกรถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2501 สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนะธรรมท้องถิ่นที่ทรงได้ประสบบนเส้นทางของการรู้จักแผ่นดินภาคเหนือครั้งแรกของทั้งสองพระองค์

ตลอดเวลา 19 วัน ท่ามกลางความยากลำบากของเส้นทางคมนาคมแต่ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อด้วยชื่นพระราชหฤทัยยิ่งนักในการแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจใสซื่อของประชาชน ทั้งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของพื้นเมืองหายาก การปูผ้าขาวเป็นลาดพระบาทยาวหลายสิบเมตรให้ทรงพระดำเนิน ซึ่งพระองค์ได้ทรงตอบต่อไมตรีเหล่านั้นด้วยพระเมตตายิ่งเช่นกัน เช่น ทรงผูกข้อมือให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นต้น

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้ เป็นเส้นทางของการรู้จักแผ่นดิน และประชาชนในชนบทต่อจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาภาคเหนืออันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริอีกนับร้อยโครงการที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร และรักษาผืนป่าให้แผ่นดินต้นน้ำลำธารของประเทศ