บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

52 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกตรวจรักษาผู้ป่วย

พุทธศักราช 2508 นับเป็นปีสำคัญยิ่ง ด้วยเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาเสมอ ด้วยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ 38 พรรษา จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นประจำทุกปี

เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์สมัยใหม่เป็นอย่างมาก พราะราชดำริในเรื่องความสำคัญของการแพทย์และสาธารณสุขนี้ ได้ถ่ายทอดมาสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2508 ปีเดียวกันนี้ ทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกตรวจรักษาผู้ป่วย และยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเวลาต่อมา

ดังเช่น การพระราชทานรถหน่วยทันตกรรมออกรักษาดูแลสุขภาพปากและฟัน รวมถึงเรือเวชพาหน์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ อีกทั้งยังพระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนแพทย์ไทยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ กล่าวได้ว่าพระองค์ได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนและพัฒนาการแพทย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้า