บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ กลุ่มสหกรณ์ฯ หุบกะพง โครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริ

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ กลุ่มสหกรณ์ฯ หุบกะพง โครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริ

51 วัน ก่อนการกราบลา บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง โครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริ

ในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้จัดสรรที่ดินทำกินแก่กลุ่มเกษตรกรหุบกะพง พร้อมกับวางระบบชลประทานส่งเสริมการปลูกพืชสวน พืชไร่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันบริหารกิจการทำการเกษตรในชุมชน นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการตลาด นับเป็นพระราชดำริในการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร โครงการหุบกะพงนับเป็นโครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริในยุคแรกๆ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวหุบกะพงตราบจนปัจจุบัน