ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ “ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์” ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ “ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์” ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็นสิบเอกหญิง 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร มีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ นายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ปฏิบัติกากรที่ 2 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 4 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็นสิบเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากขาดประสบการณ์ วุฒิภาวะ ขาดความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ของตน และขาดความเหมาะสมที่จะครองยศนายทหารสัญญาบัตร จึงให้เข้ารับการฝึกศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรับราชการต่อไป