นิด้าโพล, เด็กไทย, อาชีพอิสระ, ข่าวสดวันนี้

โพลชี้ เด็กไทยยุค4.0 อยากมีอาชีพอิสระส่วนตัวมากสุด

Home / ข่าวทั่วไป / โพลชี้ เด็กไทยยุค4.0 อยากมีอาชีพอิสระส่วนตัวมากสุด
นิด้าโพล ชี้เด็กไทยยุค4.0 อยากมีอาชีพอิสระส่วนตัวมากสุด ชี้ติดมือถือมากกว่าออกกำลังกาย

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (12 ม.ค. 2561 ) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล”  ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0” จากการสำรวจความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561

โดยถามถึงอาชีพในฝันที่เด็กและเยาวชนอยากเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ส่วนใหญ่  ร้อยละ 20.62 ระบุว่าเป็น อาชีพส่วนตัวอิสระ

ร้อยละ 11.34 ระบุว่าเป็น อาชีพครู-อาจารย์
ร้อยละ 9.28 ระบุว่าเป็น อาชีพแพทย์-พยาบาล รับราชการทหาร และวิศวกร,สถาปนิก,นักออกแบบดีไซน์
ร้อยละ 7.22 ระบุว่าเป็น อาชีพตำรวจ และนักธุรกิจ
ร้อยละ 5.15 ระบุว่าเป็น อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสาขา) และนักบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/การตลาด

ทั้งนี้เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของเด็กในยุคนี้เมื่อเทียบกับเด็กในสมัยก่อน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.56 ระบุว่า เด็กในยุคนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมือถือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่าการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนเด็กสมัยก่อน

ร้อยละ 42.03 ระบุว่า เด็กในยุคนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากว่าเด็กสมัยก่อน
ร้อยละ 31.47 ระบุว่า เด็กในยุคนี้ขาดการอดทนหรือรอคอย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน ร้อยละ 29.62 ระบุว่า เด็กในยุคนี้ขาดระเบียบวินัยมากกว่าเด็กสมัยก่อน
ร้อยละ 23.30 ระบุว่า เด็กในยุคนี้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้รวมถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายกว่าเด็กสมัยก่อน
ร้อยละ 17.05 ระบุว่า เด็กในยุคนี้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเด็กสมัยก่อน
และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงคุณสมบัติที่ดีของเด็กไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.64 ระบุว่า มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว

รองลงมา ร้อยละ 35.92 ระบุว่า มีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบ ร้อยละ 31.04 ระบุว่า มีความอดทน อดกลั้น ร้อยละ 26.16 ระบุว่า รู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลที่ได้รับ

ร้อยละ 17.60 ระบุว่า มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ร้อยละ 17.36 ระบุว่า ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 14.64 ระบุว่า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ

ร้อยละ 13.52 ระบุว่า หมั่นศึกษา หาข้อมูลหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน ร้อยละ 2.40 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความพอเพียง ประหยัด อดออม และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ